Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 3. i člana 37. Ugovora o osnivanju Poslovnog  udruženja pijaca Srbije, Skupština Poslovnog  udruženja „Pijaca Srbije“  na 8. sednici , održanoj  4. aprila 2013. godine u Beogradu  donosi:

 

S T A T U T

POSLOVNOG  UDRUŽENJA “PIJACE SRBIJE”

 

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Poslovno udruženje „Pijaca Srbije”je jedinstvena, strukovna, nestranačka organizacija u koju se javna komunalna preduzeća, preduzeća i ostala pravna lica koja se bave pijačnom delatnošću (u daljem tekstu: članovi), slobodno i dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja svojih interesa u oblasti pijačne delatnosti, delatnosti tržnica na veliko (veletržnica) i delatnosti organizovanja i održavanja prostora za obavljanje pijačne delatnosti.

Poslovno udruženjePijace Srbije” (u daljem tekstu: POSLOVNO UDRUŽENJE) deluje kao jedinstvena organizacija na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 2.

 Poslovno udruženje predstavlja, zastupa i štiti interese svojih članova i organizacija u zemlji i inostranstvu i nosilac je prava i obaveza u međunarodnoj saradnji sa odgovarajućim organizacijama.

Članovi POSLOVNO UDRUŽENJE-a mogu, u okviru utvrđene zajedničke platforme međunarodne saradnje, ostvarivati i bilateralnu saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim udruženjima i asocijacijama u ovoj oblasti.

 

Član 3.

 POSLOVNO UDRUŽENJE može pristupiti međunarodnim i domaćim organizacijama koje se bave istom ili sličnom delatnošću.

 O članstvu POSLOVNOG  UDRUŽENJA u međunarodnim i domaćim organizacijama odlučuje Skupština.

 

II - STATUSNA PITANJA

 

Član 4.

POSLOVNO UDRUŽENJE je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Ugovorom o osnivanju i ovim Statutom.

Kao pravno licePOSLOVNO UDRUŽENJE u ostvarivanju svojih ciljeva i delatnosti, posluje sa trećim licima sa potpunom odgovornošću i ima sva ovlašćenja u pravnom prometu.

 POSLOVNO UDRUŽENJE upisuje se u registar kod nadležnog organa.

 

Član 5.

Naziv organizacije glasi:

                POSLOVNO UDRUŽENJE “PIJACE SRBIJE” 

Skraćeni naziv glasi: PU “Pijace Srbije”

 

Član 6.

Sedište POSLOVNOG  UDRUŽENJA  je u Beogradu, u ulici Živka Karabiberovića 3.

 

Član 7.

POSLOVNO UDRUŽENJE ima svoj znak - logo, koji utvrđuje Upravni odbor.

 

Član 8.

Znak - logo POSLOVNOG UDRUŽENJA je četvorobojan. Sastoji se od stilizovane vinjete zelene boje sa crvenim okvirom, na kojoj su crteži jabuke (crvena) i kruške (žuta). Na vinjeti je ispisano PIJACE SRBIJE, čiriličnim i latiničnim pismom.

Svi ostali elementi logotipa, način primene na poslovnoj galanteriji i drugim štampanim i elektronskim materijalima regulišu se knjigom grafičkih standarda POSLOVNOG UDRUŽENJA.

 

Član 9.

Znak - logo POSLOVNOG  UDRUŽENJA i druga obeležja jedinstveno se koriste u svim organizacijama koje su članovi POSLOVNOG  UDRUŽENJA. Pored sopstvenih obeležja, organizacije - članovi mogu koristiti i obeležja POSLOVNOG  UDRUŽENJA uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

O promeni naziva, skraćenog naziva, sedišta i znaka (logo-a) POSLOVNOG UDRUŽENJA, na predlog Upravnog odbora, odlučuje Skupština.

 

Član 10.

POSLOVNO UDRUŽENJE ima svoj pečat i štambilj.

Pečat i štambilj se sastoje od teksta naziva udruženja i skraćenice. Istovetan tekst na pečatu je u ćiriličnom i latiničnom pismu. 

 

III - PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 11.

POSLOVNO UDRUŽENJE predstavljaja i zastupa predsednik Predsednik Upravnog odbora.

Upravni odbor može i drugo lice ovlastiti za zastupanje i predstavljanje POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

 

IVOSNOVNI CILJEVI I ZADACI POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 12.

Osnovni ciljevi i zadaci POSLOVNOG  UDRUŽENJA su da:

 

Član 13.

 POSLOVNO UDRUŽENJE u ostvarivanju svojih ciljeva, sarađuje sa republičkim i lokalnim organima vlasti, preduzećima i drugim organizacijama i udruženjima u zemlji i sa međunarodnim organizacijama i inostranim partnerima u ovoj oblasti. POSLOVNO UDRUŽENJE „PIJACE SRBIJE“ je kolektivni član Udruženja za komunalne delatnosti Privredne Komore Srbije i čini Grupaciju za pijačne delatnosti.

 

V - ČLANSTVO U POSLOVNOM UDRUŽENJU

 

Član 14.

            Članstvo u POSLOVNOM UDRUŽENJU je dobrovoljno i stiče se učlanjenjem pravnih lica koja se bave pijačnom delatnošću, odnosno potpisivanjem ugovora o osnivanju Poslovnog  udruženja ili potpisivanjem ugovora o pristupanju poslovnom udruženju.

          Članovi POSLOVNOG  UDRUŽENJA su jednaki  u pravima, obavezama i odgovornostima u POSLOVNOM UDRUŽENJU.

          POSLOVNO UDRUŽENJE može imati i pridružene članove. Pridruženi članovi POSLOVNOG  UDRUŽENJA su pravna lica koja se bave delatnošću koja je neposredeno ili posredno vezana za pijačnu delatnost.

          Pridruženi članovi POSLOVNOG  UDRUŽENJA učestvuju u radu organa i tela POSLOVNOG  UDRUŽENJA po pozivu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

          Odluku o prijemu pridruženog člana, na predlog Upravnog odbora, donosi Skupština POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

          Status pridruženog člana POSLOVNOG  UDRUŽENJA se stiče potpisivanjem ugovora o pridruživanju.

Član 15.

Članovi POSLOVNOG  UDRUŽENJA svoja prava, obaveze i odgovornosti ostvaruju preko svojih ovlašćenih predstavnika u organima POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

 

Prava i obaveze članova su:

zadataka POSLOVNOG  UDRUŽENJA;

 

Prava i obaveze pridruženih članova su:

 

Član 16.

Članarina u POSLOVNOM UDRUŽENJJU je obavezna za sve redovne i pridružene članove. Za redovne članove, članarina je razvrstana u sedam (7) kategorija u zavisnosti od visine godišnjeg  prihoda, koji obavljanjem pijačne delatnosti ostvaruje član POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

Za pridružene članove članarina se utvrđuje u visini iznosa 4. kategorije članarine za redovne članove.

Odluku o visini članarine donosi Skupština na predlog Upravnog odbora, a odluku o načinu utvrđivanja članarine  po kategorijama, odnosno dinamici plaćanja donosi Upravni odbor. 

Svaki član i pridruženi član potpisuje Ugovor o plaćanju članarine i daje garanciju za izvršenje obaveza o plaćanju članarine po Ugovoru.

 

Član 17.

Svojstvo redovnog i pridruženog člana POSLOVNOG  UDRUŽENJA  prestaje:

·         jednostranom pismenom izjavom o istupanju; 

·         neplaćanjem članarine u uzastopnom periodu od šest (6) meseci;

·         brisanjem iz Agencije za registra privrednih subjekata (registra pravnih lica člana POSLOVNOG  UDRUŽENJA);

·         isključenjem iz Udruženja zbog povrede odredaba Statuta i Ugovora o osnivanju POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

 

VI - ORGANI POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 18.

Organi POSLOVNOG  UDRUŽENJA su:

1.       Skupština;

2.       Upravni odbor;

3.       Nadzorni odbor;

 

1.       SKUPŠTINA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 19.

Skupština je najviši organ POSLOVNOG  UDRUŽENJA. Skupštinu POSLOVNOG  UDRUŽENJA čine po jedan ovlašćeni predstavnik svih osnivača i članova koji su nakon osnivanja potpisali ugovor o pristupanju poslovnom udruženju.

 

 

 

 

Član 20.

Skupština POSLOVNOG  UDRUŽENJA:

 1. Donosi Statut;
 2. Donosi poslovnik o svom radu i o radu radnih tela koja obrazuje;
 3. Donosi dugoročne i godišnje programe rada ;
 4. Donosi  Donosi godišnji finansijski plan i usvaja završni račun;
 5. Usvaja izveštaje o radu Upravnog i Nadzornog odbora;
 6. Donosi odluke o pribavljanju i otuđivanju imovine POSLOVNOG  UDRUŽENJA;
 7. Bira i razrešava predsednika i dva (2) potpredsednika Skupštine;
 8. Bira i razrešava predsednika, dva (2) potpredsednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora;
 9. Bira i razrešava predsednike radnih grupa (zakonodavstvo, standardizaciju, robne pijace i međunarodnu saradnju);
 10. Bira i razrešava predsednika Grupacije za pijačnu delatnost pri Odboru za komunalnu delatnost privredne komore Srbije;
 11. Donosi konačna rešenja po žalbama;
 12. Donosi odluku o prestanku rada POSLOVNOG  UDRUŽENJA;
 13. Razmatra predloge i inicijative i obavlja druge poslove u skladu sa zakonima i drugim aktima;
 14. Utvrđuje politiku i platformu saradnje sa međunarodnim strukovnim organizacijama i domaćim i inostranim finansijsko-kreditnim institucijama i u okviru toga donosi odgovarajuće odluke;
 15. Skupština POSLOVNOG  UDRUŽENJA može da ovlasti Upravni odbor da između dve sednice Skupštine donosi odluke o pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine, s tim da je Upravni odbor u tom slučaju dužan da dostavi Skupštini izveštaj na prvoj narednoj sednici.

 

Član 21.

                Mandat predsednika i dva (2) potpredsednika Skupštine POSLOVNOG UDRUŽENJA traje 2 (dve) godine.

 

Član 22.

Skupština zaseda, po pravilu, jednom godišnje.

Sednice Skupštine saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi, na zahtev Upravnog odbora ili  Nadzornog odbora ili trećine članova Skupštine.

 

Član 23.

Skupština može punopravno da radi i odlučuje, ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 24.

Glasanje u Skupštini je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

 

2.       UPRAVNI ODBOR POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 25.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

Upravni odbor ima predsednika i dvanaest (12) članova.

U Upravni odbor biraju se ovlašćeni članovi, članica POSLOVNOG  UDRUŽENJA na sledeći način:

§  Članice POSLOVNOG  UDRUŽENJA, koje plaćaju članarinu iz prve kategorije

daju ukupno 3 člana UO;

§  Članice POSLOVNOG  UDRUŽENJA, koje plaćaju članarinu iz druge kategorije

daju ukupno 3 člana UO;

§  Članice POSLOVNOG  UDRUŽENJA, koje plaćaju članarinu iz treće kategorije

daju ukupno 4 člana UO;

§  Članice POSLOVNOG UDRUŽENJA, koje plaćaju članarinu iz četvrte kategorije

daju 2 člana UO;

§  Članice POSLOVNOG UDRUŽENJA, koje plaćaju članarinu iz pete kategorije

daju 1 člana UO.

 

Članovi Upravnog odbora su ovlašćeni predstavnici članica POSLOVNOG  UDRUŽENJA.  

                U slučaju da u nekoj od pet kategorija članarine nema člana, UO može koptirati  maksimalno 1/3 članova iz neke od ostalih kategorija

 

Član 26.

Mandat predsednika, dva (2) potpredsednika i članova Upravnog odbora traje dve (2) godine, s tim da se po isteku mandata ista lica mogu ponovo birati u Upravni odbor.

 

Član 27.

Upravni odbor POSLOVNOG  UDRUŽENJA:

 1. Sprovodi dluke i zaključke Skupštine;
 2. Utvrđuje predlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. Utvrđuje predloge godišnjih programa i planova rada POSLOVNOG  UDRUŽENJA;
 4. Utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa POSLOVNOG  UDRUŽENJA;
 5. Donosi Poslovnik o svom radu;
 6. Podnosi Izvštaj o radu Skupštini;
 7. Donosi odluku o obrazovanju stalnih i povremenih radnih tela;
 8. Donosi opšta i posebna akta iz svoje nadležnosti;
 9. Donosi Odluku o načinu organizovanja Stručne službe
 10. Predlaže politiku i platformu saradnje sa međunarodnim strukovnim organizacijama i domaćim i inostranim finansijsko-kreditnim institucijama i u okviru toga donosi odgovarajuće odluke;
 11. Bira i razrešava potpredsednika iz svojih redova;
 12. Odlučuje o raspolaganju osnovnim sredstvima;
 13. Donosi odluku o zaključivanju ugovora sa drugim pravnim ili fizičkim licima;
 14. Odlučuje i o drugim pitanjima, a koja nisu u nadležnosti Skupštine
 15. U slučaju da u nekoj od pet kategorija članarine nema člana, UO može koptirati  maksimalno 1/3 članova iz neke od ostalih kategorija.

 

Član 28.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Sednice saziva i njima predsedava predsednik Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika, zamenjuje ga potpredsednik ili član Upravnog odbora, koga ovlasti predsednik ili Upravni odbor, neposredno na sednici.

 

Član 29.

Upravni odbor POSLOVNOG  UDRUŽENJA može punopravno da radi i odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Upravni odbor odlučuje  prostom većinom glasova prisutnih članova.

O radu sednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

 

 

 

 

 

 

3.       NADZORNI ODBOR POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 30.

Nadzorni odbor sačinjava predsednik i dva (2) člana iz sastava redovnih članova POSLOVNOG  UDRUŽENJA  koji su izabrani na Skupštini.

Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora traje 2 godine.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti birani za članove Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog obora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sednice saziva predsednik Nadzornog odbora i istim predsedava.

Nadzorni odbor odlučuje prostom većinom glasova svih članova.

 

Član 31.

Nadzorni odbor:

1.       Vrši nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa, statuta i drugih akata i odluka POSLOVNOG UDRUŽENJA;

2.       Vrši nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem POSLOVNOG  UDRUŽENJA;

3.       Donosi poslovnik o svom radu;

4.       Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i propisima.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o rezultatima svog rada i nadzora.

 

 

4.       PREDSEDNIK  SKUPŠTINE I PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA POSLOVNOG UDRUŽENJA

 

Član 32.

Predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora POSLOVNOG UDRUŽENJA  biraju se iz sastava različitih članova imajući u vidu princip adekvatne zastupljenosti i rotacije kadrova.

 

Član 33.

Predsednik Skupštine predstavlja i zastupa Skupštinu POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

Mandat predsednika Skupštine traje dve (2) godine, a po isteku mandata isto lice može biti ponovo izabrano na ovu funkciju.

 

Član 34.

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa POSLOVNO UDRUŽENJE.

Mandat predsednika Upravnog odbora  traje dve (2) godine, a po isteku mandata isto lice može biti ponovo izabrano na ovu funkciju.

 

Član 35.

Predsednik Skupštine POSLOVNOG UDRUŽENJA:

 1. Stara se o pripremanju sednica Skupštine;
 2. Potpisuje opšta akta i odluke koje donosi Skupština;
 3. Prati izvršenje odluka i zaključaka donetih na sednicama Skupštine;
 4. Izvršava odluke i druga akta Skupštine;
 5. Stara se o redovnom informisanju Skupštine i drugih organa POSLOVNOG  UDRUŽENJA;
 6. Obavlja i druge poslove iz delokruga rada Skupštine.

 

Član 36.

Predsednik Upravnog odbora POSLOVNOG UDRUŽENJA:

 1. Stara se o pripremanju sednica Upravnog odbora;
 2. Potpisuje opšta akta i odluke koje donosi Upravni odbor;
 3. Prati izvršenje odluka i zaključaka donetih na sednicama Upravnog odbora;
 4. Izvršava odluke i druga akta Upravnog odbora;
 5. Stara se o redovnom informisanju članova Upravnog odbora i drugih organa POSLOVNOG  UDRUŽENJA;
 6. Obavlja i druge poslove iz delokruga rada Upravnog odbora POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

 

RADNA TELA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 37.

Skupština i Upravni odbor POSLOVNOG  UDRUŽENJA, svako u okviru svojih nadležnosti, mogu obrazovati stalna ili povremena radna tela udruženja koja će se baviti određenom problematikom ili temama iz delokruga rada POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

 

 

VII -IMOVINA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 38.

Imovinu POSLOVNOG  UDRUŽENJA čine stvari, prava i novac.

 

Član 39.

Imovina koja se koristi za ostvarivanje ciljeva i zadataka POSLOVNOG  UDRUŽENJA stiče iz:

1.       Osnivačkog uloga članova;

2.       Članarine, čiju visinu određuje Skupština na predlog Upravnog odbora;

3.       Prihoda koji se ostvare na bazi usluga u odnosu na članove i druga pravna ili fizička lica;

4.       Prihoda od imovine;

5.       Priloga i prihoda od donacija, i

6.       Drugih prihoda.

 

Član 40.

Imovinom POSLOVNOG  UDRUŽENJA raspolaže Upravni odbor i određuje lica koja su ovlašćena za potpisivanje finansijskih dokumenata.

 

Član 41.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva i zadataka POSLOVNOG  UDRUŽENJA predviđaju se finansijskim planom.

 

VIII - PRIZNANJA I NAGRADE

 

Član 42.

Na predlog Upravnog odbora Skupština može dodeljivati nagrade, diplome, plakete i druga priznanja.

 

IX - STRUČNA SLUŽBA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 43.

Stručne, administrativne i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom Poslovnog udruženja „Pijace Srbije”, obavlja Stručna služba POSLOVNOG  UDRUŽENJA ili pravno lice sa kojim Upravni odbor potpisuje ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Stručna služba Poslovnog udruženja “Pijace Srbije” ima izvršnog direktora.

Izvršni direktor je ovlašćeni predstavnik preduzeća koje po ugovoru obavlja usluge za Poslovno udruženje “Pijaca Srbije” i koje ima status pridruženog člana poslovnog udruženja.

Opis poslova, obaveze, odgovornost i nadležnosti izvršnog direktora definisani su Odlukom o načinu organizovanja Stručne službe koju donosi i usvaja Upravni odbor POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

Izvršnog direktora POSLOVNOG  UDRUŽENJA “Pijace Srbije” bira i imenuje Upravni odbor.

Izvršni direktor se imenuje na period trajanja ugovora o uslugama koje preduzeće čiji je predstavnik obavlja za Poslovno udruženje „Pijace Srbije”.

Za svoj rad i izvršavanje obaveza, izvšrni direktor je odgovoran Upravnom odboru Poslovnog udruženja “Pijace Srbije”. 

                Sve poslove vezane za rad stručne službe koordinira i njima rukovodi predsednik Upravnog odbora POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

 

 

X – PRESTANAK RADA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 44.

     POSLOVNOG  UDRUŽENJA prestaje da postoji:

          U slučaju prestanka rada POSLOVNOG  UDRUŽENJA  imovina se, srazmerno visini osnivačkog uloga, prenosi na osnivače i članove koji su uplatom osnivačkog uloga i potpisivanjem ugovora o pridruživanju naknadno pristupili udruženju.

 

 

 

XI – JAVNOST RADA

Član 45.

          Rad POSLOVNOG  UDRUŽENJA  je javan.

          Javnost rada u odnosu na članstvo obezbeđuje se putem pisanih informacija koje se distribuiraju svim članovima ili na drugi prigodan način.

 

 

XII – AKTI POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 

Član 46.

          Akti POSLOVNOG  UDRUŽENJA su Statut, pravilnici, poslovnici i drugi akti koji su u saglasnosti sa Statutom.

 

Član 47.

Predlog za izmenu i dopunu Statuta mogu podneti  jedna trećina  članova Skupštine ili Upravni odbor.

 

XIII – ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 48.

                Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi predhodni Statut.

                Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

POSLOVNOG  UDRUŽENJA