UGOVOR  O PRISTUPANJU POSLOVNOM UDRUŽENJU

«Udruženje pijaca Srbije - UPS»

 

Sklopljen između:

 

Poslovnog udruženja "Udruženje pijaca Srbije - UPS» (u daljem tekstu UPS), Novi Sad, Temerinski put 1, koga zastupa predsednik Upravnog odbora Bela Bodrogi, s jedne, i

 

II  ____________________________________ iz _____________ (u daljem tekstu ČLAN), ulica ____________________ broj__, koga zastupa direktor ________________________, s druge strane, dana __. __. 2010. godine, pod sledećim uslovima:

 

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pristupanje ČLANA Poslovnom udruženju "Udruženje pijaca Srbije - UPS», sa sedištem u Novom Sadu radi ostvarivanja zajedničkih interesa u oblasti pijačne delatnosti, delatnosti tržnica na veliko (veletržnica) i delatnosti organizovanja i održavanja prostora za obavljanje pijačne delatnosti.

 

Član 2.

UPS se obavezuje da će predstavljati, zastupati i štititi interese svojih članova i organizacija u zemlji i inostranstvu te da će biti nosilac  prava i obaveza u međunarodnoj saradnji sa odgovarajućim organizacijama.

Članovi UPS-a mogu, u okviru utvrđene zajedničke platforme međunarodne saradnje, ostvarivati i bilateralnu saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim udruženjima i asocijacijama u ovoj oblasti.

 

Član 3.

UPS se obavezuje da će raditi u skladu sa Ugovorom o osnivanju, odredbama Satuta,

odlukama Skupštine i Upravnog odbora, odnosno ciljevima postavljenim prilikom osnivanja.

          Ciljevi UPS-a su da:

 

Član 4.

          Članstvo u UPS je dobrovoljno i stiče se pristupanjem pravnih lica koja se bave pijačnom delatnošću, odnosno potpisivanjem ugovora o pristupanju udruženju.

Osnivači i članovi koji nakon osnivanja i registracije pristupe udruženju imaju ista prava i obaveze, shodno odredbama Ugovora o osnivanju i Statuta, odnosno Ugovora o pristupanju.

 

Član 5.

Članovi UPS-a svoja prava i obaveze ostvaruju preko svojih ovlašćenih predstavnika u organima UPS-a, odnosno Skupštini, Upravnom i Nadzornom odboru, odnosno drugim radnim telima koje formiraju Skupština ili Upravni odbor.

Prava i obaveze članova su:

 

Član 6.

ČLAN se obavezuje da će potpisivanjem ovog ugovora prihvatiti sve odredbe Ugovora o osnivanju i Statuta UPS-a, odnosno da će koristiti prava i izvršavati obaveze koje proističu iz članstva u ovom poslovnom udruženju.

          ČLAN se obavezuje da će najkasnije 7 dana po potpisivanju ovog ugovora uplatiti na žiro-račun UPS-a pristupni ulog u iznosu od 20.000,00 dinara, odnosno da će na žiro račun UPS-a  uplaćivati redovnu mesečnu članarinu u skladu sa članom 17 Statuta i odlukom Upravnog odbora  «UPS» o načinu utvrđivanja i dinamici naplate članarine.  

 

Član 7.

          Ugovor se potpisuje na neodređeno vreme, a može se raskinuti na zahtev UPS-a ukoliko ČLAN u skladu sa odredbama  člana 18 Satuta izgubi svojstvo člana udruženja, ili na zahtev ČLANA uz pismenu obrazloženje i najavu od najmanje 60 dana ranije.

          Oba ugovarača se obavezuju da će eventualne sporove rešavati međusobnim dogovoranjem. U slučaju spora koji se ne može rešiti na ova način ugovara se nadležnost suda u Novom Sadu.

 

 

 

Član 8.

Ugovor je sačinjen u 4  (četiri) primerka, od kojih nakon potpisivanja svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

 

      ČLAN                                                                ZA PREDSEDNIKA UO UPS-a

____________                                                                   ______________________