Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Reakcija Udruženja na prilog TV “Prva”

Beograd, 05.05.2014

U emisiji Vesti Televizije "Prva", 2. maja 2014. godine  u 19 časova, emitovan je prilog o kvalitetu mlečnih proizvoda koji se prodaju na pijacama.

Pošto prilog ostavlja otvorenim pitanje ko je nadležan za kontrolu ispravnosti namirnica koje se prodaju na pijacama, Udruženje je uredniku TV "Prva" uputilo pismo-komentar u kojem se naglašava da pijačne uprave nisu i ne mogu biti nadležne za kontrolu KVALITETA proizvoda koji se prodaju na pijacama.

Kompletan tekst pisma-reakcije na prilog emitovan 2. maja u emisiji Vesti Televizije "Prva"

"Iako s pravom ukazuje na potrebu da se nadležni organi ozbiljnije pozabave kontolom bezbednosti i ispravnosti hrane koju kupujemo, Vaš prilog o o kvalitetu mlečnih proizvoda koji se prodaju na pijacama, emitovan  2. maja u emisiji "Vesti" u 19 časova, može naneti veliku štetu i pijačnim upravama i proizvođačima mlečnih proizvoda koji svoju robu prodaju na pijacama.

To se prvenstveno odnosi na deo priloga u kojem Sanja Čelebićanin, načelnica Veterinarske inspekcije, kaže da je „primarna odgovornost za sve ono što se nalazi na prostoru pijace (u nadležnosti) pijačne uprave".

Pošto je u prilogu reč o KVALITETU mlečnih proizvoda, ovakva izjava može dovesti u zabludu ogroman broj ljudi koji se snabdevaju na pijacama, jer pijačne uprave nisu i ne mogu biti nadležne za kontrolu KVALITETA proizvoda koji se prodaju na pijacama!

Po odredbama Zakona o trgovini (član 25) "Pijaca je dužna da:

  • jasno obeleži i izdvoji pijačni prostor od okolnog prostora, kao i da vidno istakne dane i vreme pijačne trgovine;
  • obezbedi vagu na kojoj se vrši provera mase kupljene robe (kontrolna vaga), da je jasno označi na mestu njenog nalaženja i da omogući lak pristup toj vagi;
  • obezbedi da lica koja prodaju robu na pijaci imaju svojstvo trgovca;
  • obezbedi uslove za prisustvo i rad nadležnih inspekcija za sve vreme pijačne trgovine".

Dakle, nema sumnje da i pijačne uprave imaju i pravo i obavezu da pitaju prodavce na pijacama da li imaju "sve potrebne papire za prodaju mlečnih proizvoda", kako je to formulisala novinarka u prilogu, ali nisu ni ovlašćene ni nadležne za bilo kakvu kontolu kvaliteta proizvoda.

Pijačne uprave legalitet traže i proveravaju prilikom ugovaranja zakupa rashladnih vitrina sa prodavcima mlečnih proizvoda, što je jedan od osnovnih uslova za sklapanje ugovora.

Naime, ugovori sa zakupcima prodajnih prostora na pijacama se sklapaju isključivo u skladu sa članom 11 Zakona o trgovini, koji  kaže da svojstvo trgovca, u smislu ovog zakona, imaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu.

"Svojstvo trgovca u smislu ovog zakona imaju i fizička lica, ako ovim zakonom ili posebnim propisom nije drugačije propisano, i to:

  • poljoprivrednici, registrovani u skladu sa propisima kojima se uređuje poljoprivreda, u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji su predmet registracije;
  • lica koja vrše promet ulovljene divljači, ribe, gljiva, divlje flore i faune, i ostalih šumskih plodova, u skladu sa posebnim propisima o lovu, ribljem fondu, veterini, zaštiti prirode i šumama i
  • fizička lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima." (član 11 Zakona o trgovini)

Zato naglašavamo da delatnost pijačnih uprava nije da se bave kontrolom kvaliteta proizvoda koji se prodaju na pijacama, niti one za to imaju kapacitete ili ovlašćenja. 

U skladu sa odredbama člana 12 Zakona o bezbednosti hrane, nadležni organ je Ministarstvo poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede.

 I to:

  • za hranu životinjskog porekla  - Veterinarska inspekcija
  • za hranu biljnog porekla - Poljoprivredna inspekcija
  • za hranu mešovitog porekla  - Veterinarska i Poljoprivredna inspekcija

Pijačne uprave čine sve što je u njihovoj moći da, u skladu sa Zakonom o trgovini, obezbede što bolje  uslove za nesmetano prisustvo i rad nadležnih inspekcija na pijacama.

Takođe, kako pijačne uprave, kako ponaosob tako i udružene u Poslovno udruženje "Pijace Srbije", nastoje da unapređuju saradnju sa nadležnim inspekcijskim službama sa ciljem očuvanja kvaliteta hrane koja se prodaje na pijacama kao veoma značajnim kanalima ditribucije za poljoprivredne proizvođače u Srbiji.

Za poljoprivredna gazdinstva, zanatske radnje i preduzetnike različitih vsrta, pijace  su tradicionalni, lako dostupni i jeftini kanali distribucije kojima direktno stižu do potencijalnog kupca.

To potvrđuje činjenica da na pijacama u Srbiji svakodnevno neposredno posluje oko 80.000 proizvođača i prodavaca koji posredno angažuju još najmanje dva puta toliko ljudi.

U prometu i otkupu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) pijace zadnje dve godine učestvuju sa oko 20 % tržišnog udela.

Stoga Poslovno udruženje "Pijace Srbije" smatra da nadležni džavni organi treba da  podstiču razvoj pijačne delatnosti, što svakako podrazumeva i unapređenje kontrole kvaliteta proizvoda koji se prodaju na pijacama.

Pijace su i danas veoma značajna karika u lancu od proizvodnje do plasmana hrane, naročito za veliki broj manjih proljoprivrednih gazdinstava u Srbiji.

Zato je Upravni odbor Poslovnog  udruženja "Pijace Srbije" početkom aprila ove godine doneo odluku da u saradnji sa nadležnim državnim organima i inspekcijskim službama, pripremi i objavi praktične priručnike sa pregledom aktulenih propisa za poljoprivredna gazdinstva, odnosno proizvođače hrane životinjskog i biljnog porekla, kako bi im se i na taj način pomoglo da započnu ili unaprede svoje poslovanje u skladu sa zakonskim odredbama.

Nadamo se da će i TV Prva naći načina da promoviše ovu ideju.

Stojimo Vam na raspolaganju za razgovor, kako o prednostima i potencijalima, tako i o problemima pijačne delatnosti u Srbiji", kaže se u pismu Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" uredniku TV Prva.

Povratak...