Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PISMO MINISTARSTVU FINANSIJA

Beograd, 26.12.2004

PISMO MINISTARSTVU FINANSIJA

Predmet : Zahtev za oporezivanje pija?ne delatnosti po posebnoj stopi PDV Prema Zakonu o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru opština, odnosno grad utvr?uju mesta za osnivanje i vrstu pijaca (zelene i pijace posebnih namena: robne, kvantaške, auto pijace i sto?ne pijace). U republici Srbiji održavanje i ure?ivanje pijaca obavlja se u okviru preduze?a koja ovu delatnost obavljaju kao osnovnu delatnost ili u okviru preduze?a koja ovu delatnost obavljaju pored neke druge komunalne delatnosti. Opština, odnosno grad je istovremeno ovu delatnost proglasila komunalnom u skladu sa ?lanom 4. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima. Sve ovo ukazuje da je pružanje pija?nih usluga od izuzetnog zna?aja i da one predstavljaju nezamenjiv uslov života i rada gra?ana na odre?enom podru?ju. Na sastanku poslovnog udruženja pijaca "Udruženje pijaca Srbije"-UPS, koji je održan u Kraljevu krajem novembra 2004. godine vo?ena je tematska rasprava povodom uvo?enja PDV, sa posebnim osvrtom na primenu ovog poreza na pija?nu delatnost. Nakon sprovedene rasprave konstatovano je da Ministarstvo finansija prilikom odre?ivanje stope kojom se oporezuju ove vrste usluga (oporezivanje opštom stopom od 18 %) nije imalo u vidu slede?e: • da je održavanje pijaca i pružanje pija?nih usluga, bila i sada je, komunalna delatnost; • da nema gotovo nikakve razlike izme?u komunalnih delatnosti, koje su navedene u ?lanu 12. Pravilnika o utv?ivanju dobara i usluga ?iji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8% i pija?ne delatnosti; • da se nije imalo u vidu da ?e ve?a stopa PDV-a pogoditi direktno ili indirekno isti onaj broj gra?ana zbog kojih je za komunalne usluge nabrojane u ?lanu 12. pomenutog Pravilnika oporezovane po posebnoj stopi; • da ?e pove?ana stopa pogoditi najve?i broj individualnih poljoprivrednih proizvo?a?a, koji prodaju svoje proizvode na pijacama, a koji nikada do sada nisu bili obveznici ove vrste poreza. Zbog svega iznetog, na sastanku u Kraljevu je zaklju?eno, da se uputi zahtev Vašem Ministarstvu sa molbom da se još jednom razmotri pitanje obavljanja pija?ne delatnosti kao komunalne i da se ona uvrsti zajedno sa ostalim komunalnim delatnostima navedenim u ?lanu 12. Pravilnika o utv?ivanju dobara i usluga ?iji se promet oporezuje po posebnoj stopi, a koje se oporezuju po posebnoj stopi od 8%. Vaš stav ?e mo proslediti svim našim ?lanicama, a to su sve ve?e pija?ne uprave u Srbiji. S poštovanjem, GENERALNI SEKRETAR dipl.ek.Slobodan Kneževi?

Povratak...