Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PIJACE U NACRTU ZAKONA U TRGOVINI

Pali, 28.10.2005

PIJACE U NACRTU ZAKONA U TRGOVINI
Poslovno udruženje “Udruženje pijaca Srbije”, organizovalo je 28. oktobra na Paliću tematsku raspravu o Nacrtu Zakona o trgovini. U radu tematskog skupa su, uz članove udruženja iz osamnaest pijačnih uprava Srbije, učestvovali i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i usluga, Vera Despotović i Milan Radović.
U uvodnom izlaganju, Miomir Jovanović (JKP “Tržnica”, Novi Sad) obrazložio je primedbe na Nacrt Zakona o trgovini, koje su usvojene na dva sastanka Upravnog odbora UPS-a. Jedna od najznačajnijih je da se u predlogu ovog budućeg zakonskog akta utvrđuje da se na pijacama obavlja isključivo trgovina na malo voćem i povrćem, stočarskim, živinarskim i ostalim poljoprivrednim proizvodima, robom svakodnevne potrošnje, zanatskim proizvodima i proizvodima kućne radinosti. Jovanović je, u ime UPS-a primedbu stavio na izostavljanje drugih delatnosti kao što su uslužne delatnosti, bankarski, menjački poslovi, poštanske usluge itd. jer su se sve te delatnosti u praksi pokazale kao vrlo važni sadržaji na pijacama.
Jedna od primedbi koja je izazvala najviše pažnje kompletnog auditorijuma tematske rasprave odnosi se na deo odredbi koje definišu da se pijačni prostor izdaje u zakup, te predlog budućeg zakona uopšte ne pominje u praksi najčešći oblik rezervacije tezgi i drugih pijačnih prostora. Ukidanje rezervacija bi značajno uticalo na rad pijačnih uprava u celoj Srbiji i bitno promenilo aktulene, a pri tom dobre odnose sa korisnicima pijačnog prostora.
Razgovaralo se i o obavezi pijačnih uprava da obezbede prisustvo nadležnih inspekcijskih službi, te je zatraženo da zakonodavac predvidi da pijačne uprave imaju obavezu da obezbede uslove za rad ovih službi, a da one i dalje svoj posao obavljaju po vlastitim planovima. Među spornim odredbama je i ona koja propisuje da je prostor veletržnica javna površina dok pijačne uprave smatraju da će na taj način biti destimulisani potencijlani investitori u ove skupe i zahtevne objekte, odnosno deo zakonskih odredbi koji vašare svrstava u odeljak o sajmovima, a ne među pijačnu deltanost.
Odgovarajući na primedbe, Vera Despotović, načelnik u ministarstvu trgovine, turizma i usluga, između ostalog je rekla:
Jedna od ključnih novina ovog predloga je zaštia konkurencije i sprečavanje nepoštene, odnosno nelojalne konkurencije. Često se u ovoj oblati trgovine izvan poslovnih prostorija događa nepoštena konkurencija. Sledeća novina je da je ovo zakon kao jedan zakon koji se postavlja kao centralni u odnosu na sve druge zakone, a ima ih više koji uređuju tržište. On uređuje i različite oblike i načine trgovine sa ciljem da pospeši i trgovinu koja se događa na pijacama. Ono što je vaša primedba da tom definicijom nisu obuhvaćene neke druge usluge koje bi mogle da se obavljaju na pijaci, po našem mišljenju, bi odvela u drugu krajnost jer je cilj da se pijaca definiše a ne da se isključe neki prateći sadržaji koje bi na osnovu vaše primedbe trebalo na odgovarajući način pojasniti. Dakla ova sporna reč isključivo se obavlja trgovina na malo na pijacama će svakako u kontekstu vaših primedbi verovatno doživeti jednu pravno tehničku redakciju u tom smislu da pijace budu na odgovarajući način definisane imajući u vidu specifičnost te delatnosti. Što se tiče primedbi oko rezervacije zakupa tezgi ja sam i u prethodmin razgovorima sa vama, a i evo danas pokušala da shvatim razloge ove vaše primedbe. Ministarstvo je imalo u vidu šarenilo koje postoji ako bi smo krenuli da analiziramo sve pijace u Srbiji i naravno opšta konstatacija je bila da je u stvari loša praksa da se taj prostor izdaje neregistrovanim licima koji nemaju registrovanu delatnost. Dakle, to je ta nelojalna konkurencija o kojoj sam na početku govorila, a koja predstavlja veliki problem za sva ministarstva koja se bave ekonomijom i privredom. Sva imaju zajednički stav o projektu legalizacije prometa na pijacama. Znači ovde je to bio cilj da se kroz zakup isključi da se trgovina na pijacama obavlja nelegalno.
Nakon rasprave, u kojoj su učestvovali i predstavnici drugih pijačnih uprava, zaključeno je da nadležno Ministratvo trgovine, turizma i usluga i Udruženje pijaca Srbije imaju zajedničku želju da se trgovina na pijacama budućim zakonskim odredbama uredi na najbolji mogući način. Konastatovano je i da kod dela primedbi postoji visok stepen saglasnosti te da se značajan deo može ugraditi u konačan predlog Nacrta Zakona o trgovini.
Udruženje poijaca Srbije je preuzelo obavezu da se sa obejedinjenim i usaglašenim primedbama još jednom zvanično obrati zakonodavcu, kako bi konačan tekst bio što bolje formulisan.Povratak...